Home

Auteurs

Abonneren

Vacatures

Kluwershop

Links

Colofon

ColofonDe HypotheekAdviseur is een informatief vakblad voor alle
geïnteresseerden in de markt van hypotheken en hypotheekadviezen. Een
deskundige redactie en wisselende specialisten uit het werkveld
informeren de lezer over actuele ontwikkelingen, visies en
achtergronden.

De HypotheekAdviseur verschijnt zes keer per jaar.

Uitgever

Karin Sok
Basisvormgeving blad
Boshoff & Dekkers
DTP
Artnic, Deventer

Vormgeving site
VormFabriek

Abonnementen en verzending

Kluwer
Afd. klantenservice financiën
Postbus 23, 7400 GA Deventer
Tel. 0570 - 67 34 44
Fax. 0570 - 64 93 62
Verschijnt 6 maal per jaar
Jaarabonnement 160,- incl. BTW
Losse nummers 34,-                                                                                                                           Schriftelijke annulering van abonnementen is mogelijk tot 3 maanden
voor het begin van het nieuwe abonnementjaar.

Redactieadres
Postbus 23, 7400 GA Deventer
Tel. 0570 - 64 7730                                                                                                                               Fax. 0570 - 63 75 33
E-mail: dehypotheekadviseur@kluwer.nl

Druk- en bindwerk
Williams Lea, Hoofddorp


Advertentie-acquisitie
Kluwer
Postbus 23, 7400 GA Deventer

Frans Eijkelkamp                                                                                                                                                                                           Tel: 0570 -648897                                                                                                                                                                                         E-mail: feijkelkamp@kluwer.nl


Media-order
Anja Wanink
Tel. 0570 - 64 86 04
Fax. 0570 - 64 98 19
E-mail: mosdeventer@kluwer.nl

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de
Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V., gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 6 januari 2003 onder
depotnummer 3/2003. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
nagestreefd kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en
onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s),
redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid

ISSN: 1572-1353.

Reprorecht:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of
anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever. Voorzover het maken van fotokopieën uit deze uitgave is
toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit
van 27 december 2002, Sth. 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht te
Hoofddorp (Postbus 3051, 2130 KB)Deze maand in vakblad
De HypotheekAdviseur

cover

Nummer 5 2017

Vorige nummers

cover

Nummer 4 2017

cover

Nummer 3 2017

cover

Nummer 2 2017

cover

Nummer 1 2017

cover

Nummer 6 2016

cover

Nummer 5 2016

Vorige nummers